easy mobile website builder software

HISTORIA OSP Blękwit

Ochotnicza Straż Pożarna w Blękwicie była jedną z pierwszych Ochotniczych Straży Pożarnych. Została założona w 1936 roku przez mieszkańców wsi Blękwit w celu niesienia pomocy w wypadkach losowych i ochrony mienia. Na początku działalności OSP Blękwit na wyposażeniu jednostki była tylko sikawka ręczna-konna. Informacje na temat OSP Blękwit urywają się wraz z nastaniem II Wojny Światowej.
    Po wojnie trzeba było działalność OSP rozpoczynać od podstaw, ponieważ cały sprzęt został wywieziony. Z braku dokumentacji z tamtych lat, nie można ustalić składu zarządu i listy członków OSP.

W roku 1947 OSP Blękwit ponownie otrzymało sikawkę ręczną-konną. 
W późniejszych latach straż otrzymała motopompę „LEOPOLIA M 800” oraz sprzęt przeciwpożarowy.
    Dzięki zaangażowaniu strażaków w akcje ratownicze w 1956 roku przydzielono im samochód „STEFER” a w następnym roku zmieniono go na „OPEL” o dwutonowej ładowności. W 1969 roku OSP otrzymało samochód „STAR”, skrzyniowy z plandeką.

Od tego momentu straż coraz czynniej brała udział w przeciwpożarowych akcjach ratowniczych. W latach 70` mieszkańcy wsi i strażacy organizując liczne imprezy i przeprowadzając zbiórki zebrali pieniądze na zakup nowego samochodu ratowniczego. Tym razem był to „STAR- 25”; zakupiony w 1973 roku z jednostki wojskowej w Debrznie.
    Poprawa technicznych możliwości wozu bojowego spowodowała liczniejszy udział w akcjach gaśniczych, pokazach i zawodach strażackich. Wysoka sprawność fizyczna strażaków, umiejętności bojowe i doskonały stan techniczny sprzętu bojowego były wielokrotnie przyczyniły się do uhonorowania członków i OSP czołowymi miejscami w konkursach i zawodach.

Z tego okresu działalności OSP Blękwit znane są nazwiska długoletnich i zasłużonych działaczy:
Franciszek Bindek, Bernard Massel, Jan Malinowski, Władysław Kutzman i Jan Barabasz.
    W następnych latach zasłużone grono zwiększyło się o Edmunda Massla, Jana Dzika i Leona Kutzmana.

Od czasów otrzymania pierwszego samochodu bojowego opiekę nad nim sprawował druh Edmund Massel. Następnie zastąpił go druh Manfred Strehlof, który pełni swą funkcje po dziś dzień.
    W roku 1980 nastąpiła zmiana zarządu. Prezesem został druh Mikołaj Wojthal. Jego rządy trwały trzy lata-do czasu, kiedy ukształtował się nowy- odmłodzony zarząd OSP. Funkcję prezesa pełnił Jan Massel, naczelnika- Eugeniusz Dzik, sekretarza- Eugeniusz Piątkowski a skarbnika- Benedykt Pakuła.
Dzięki dużemu zaangażowaniu OSP Blękwit w czynności bojowe, komenda Rejonowa Straży Pożarnej w Złotowie zaopiniowała wniosek o przydział nowego samochodu bojowego dla jednostki.
    


Jedyną przeszkodą były złe warunki lokalowe. Z tej przyczyny mieszkańcy powzięli decyzje o konieczności wybudowania nowej strażnicy. Powołano Społeczny Komitet Budowy: na czele z przewodniczącym Eugeniuszem Dzikiem, zastępcą- Edmundem Masslem, sekretarzem- Janem Masslem i skarbnikiem-Benedyktem Pakułą. I tak w 1987 roku dzięki współpracy z Komendą Rejonową Straży Pożarnej, Naczelnikiem Gminy, PZU, Bankiem Ludowym w Złotowie oraz jednostkami gospodarczymi oddano do użytku nowa siedzibę OSP Blękwit. Nowa strażnica miała służyć nie tylko strażakom ale i mieszkańcom wsi, dlatego mieszkańcy brali czynny udział w czynie społecznym na rzecz budowy remizy. Remiza służy wszystkim po dziś dzień. Obecnie od wielu lat powoli remontowana i unowocześniana jest miejscem spotkań strażaków i mieszkańców wsi.